Unit-10 Democracy (6.SINIF)

DEMOCRACY (DEMOKRASİ)
Democracy (Vocabulary)